Артиклі в англійській мові | вживання артиклів в англійській мові таблиці

Артикль в англійській мові

Артиклі в англійській мові | Вживання артиклів в англійській мові таблиці

Артиклі в англійській мові стоять на другому місці за своєю проблематичністю вивчення після часів.

Здається це дивним, оскільки виникає питання: як можна порівнювати вивчення часів в англійській мові (що включає в себе правила написання, утворення, а також випадки використання кожного з них) з набагато менш місткою темою? Проблема полягає в тому, що артиклі в англійській мові виділяються своєю неоднозначністю та великою кількістю виключень з правил, що ускладнює їх розуміння та вивчення.

Давайте спробуємо  спочатку розібратись в самому понятті «артикль» (оскільки для української мови воно не властиве), а потім розглянемо правила його вживання.

Артикль – це службова частина мови, яка ставиться перед іменником та допомагає визначити його число, а також визначеність або невизначеність.

Артикль в англійській мові ставиться виключно перед іменником, тому має назву препозитивний.

Існує 3 види артиклів в англійській мові:

1) «the» – визначений артикль (the definite article);

2) «a/an» – невизначений артикль (the indefinite article);

3) «-» – нульовий артикль (the zero article).

Давайте розглянемо кожен випадок окремо.

Визначений артикль «the» вживається в однині та в множині перед обчислювальними та необчислювальними іменниками.

Давайте розглянемо випадки, в яких потрібно використовувати визначений артикль:

1) коли ми говоримо про одну конкретну річ (when there is only one of something):

2) якщо мова йде про моря, гори, річки, озера, групи островів, пустині, океани, канали (with rivers, lakes, oceans and seas, mountain ranges, groups of islands, wilderness, channels):

3) перед словом, яке передає найвищу ступінь чогось (with superlatives):

4) з винаходами (with inventions):

5) з назвами тварин (with species of animals):

6) з національними групами (with national groups):

7) з унікальними іменниками (with unique nouns):

8) з назвами газет, театрів, кінотеатрів, музеїв, кораблів, організацій (with the names of newspapers, theatres, cinemas, museums, ships, organizations):

9) з країнами, якщо вони включають в себе слова States, Kingdom, Republic:

10) зі сторонами світу (with the parties of the world):

11) з назвами музичних інструментів та танців:

12) зі званнями (with titles):

Виняток – якщо додається ім’я, тоді артикль не вживається:

13) зі словами day, morning, afternoon, evening:

14) якщо говоримо про історичний період (historical period):

Виняток:

15) зі словами only, last,first у випадку, якщо вони використовуються у ролі прикметників:

16) коли йдеться про вибір між двома речами (choosing between two things) або можна це також трактувати як у випадку, коли раніше вже згадувався іменник (with previously mentioned  nouns):

17) якщо ясно, що ми маємо на увазі (when it is clear what we are referring to):

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ  «a/an»

Невизначений артикль походить від давньоанглійського «an», яке означало «один». Тому невизначений артикль ми використовуємо у тому випадку, коли мова йде про одну річ – тобто однину.

Чому ми два артикля – «a» і «an» розглядаємо в одній групі – невизначені артиклі, та використовуємо в одних і тих самих випадках? Все дуже просто – насправді це один артикль! Якщо слово, перед яким повинен ставитися невизначений артикль, починається на приголосну, то вживаємо артикль «a», а якщо на голосну, то відповідно використовуємо «an».

Невизначений артикль «a/an» вживається в однині перед обчислювальними іменниками.

А зараз давайте детально розглянемо випадки використання невизначеного артикля «a/an»:

1) якщо мова йде про будь-який предмет зі всієї групи однорідних предметів (any object from a group of similar items), тобто якщо про предмет ми говоримо в контексті «представник всього класу» (representative of the class):

2) при першому згадуванні предмета (the first mention of the subject):

3) часто використовується після дієслів tobe і tohave:

4) після слів rather, quite, such, what в окличних реченнях:

5) після there + to be перед обчислювальними іменниками:

6) в словосполученнях once a day (week, month, year), at a time, in a minute, not a wordтобто коли невизначений артикль має значення «один»:

7) в словосполученнях a great deal (of), a number (of), a great many, a little, a few:

Ну і, звичайно, нам залишилось розглянути випадки, коли ми не вживаємо жодних артиклів:

1) перед незліченними (uncountable), множинними (plural) або абстрактними (abstract) іменниками:

2) перед незліченними іменниками, які означають речовину/масу:

3) якщо перед іменником стоять уже такі слова last, next:

4) перед назвами вулиць, міст, країн, а також перед іменами та прізвищами:

5) перед назвою конкретної гори:

6) перед назвами пір року, місяців, днів тижня:

7) перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, college, hospital, у випадку, якщо вони мають абстрактне значення:

А зараз давайте закріпимо знання і підсумуємо.

Слід добре навчитись розрізняти ситуації, коли вжити необхідно визначений артикль «the», а коли невизначений «a/an»!

Давайте розберемось в цьому на прикладі.

Отже:

В двох випадках формальний переклад такий:

Проте саме артиклі несуть в собі додаткову інформацію:

 Для закріплення отриманих сьогодні знань пропонуємо пройти: 

Завдання 7. Артикль

 Також, можливо, вам буде цікавою стаття Артиклі в сталих виразах.

 Успіхів!

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

English articles (Артиклі в англійській мові)

Картинки із завданнями для дітей (для друку).

Вставте в речення правильний артикль, підкиньте кубик — і пройдіть вперед.

Якщо відповідь неправильна — звірте свої знання з відео уроком і таблицями, що знаходиться нижче.

Правило Приклад
У випадку, коли ми говоримо про якийсь один об'єкт або особу, ще невідомий слухачеві чи читателю. Тобто, предмет згадується вперше. Give me a telephone number of your friend, please — Дай мені номер телефону своего друга, будь ласка.
Якщо іменник вказує, ким або чим являється об'єкт чи особа, про який ми говоримо. Our aunt is an economist — Наша тітка — економіст.
У випадку, коли ми говоримо про будь-якого представника певного класу об'єктів або осіб. A spider has eight legs — Паук (любий паук) має вісім лап.
У випадку, коли ми говоримо про об'єкт певного класу, а не про предмети якогось іншого класу. I use a laptop at work and a tablet at home — Я використовую ноутбук (саме ноутбук, а не іншу техніку) на роботі, а вдома планшет (саме планшет, а не телефон).
Коли ми маємо на увазі чисельник one — один. We found a(one) kilogram of gold — Ми знайшли кілограм золота.
what який, що за. What a strong sportsman! — Який сильний спортсмен!What a heavy book! — Яка важка книга!
such — такий, rather — досить, quite — зовсім.
 • John is such a modest man! — Джон такий скромний чоловік!
 • My sister is quite a kind girl — Моя сестра зовсім добра дівчинка.
 • It was rather a sad song — Це була досить сумна пісня.
Правило Прклад
 особлива ознака Bring me the newspaperyou found in my bookcase, please — Будь ласка, принеси мені газету, яку ти знайшов в моїй шафі.
 про який саме  When will you bring me the copy-book? — Коли ти принесеш мені зошит? (співбесіднику зрозуміло, про який саме зошит йде мова)
же йшла мова, згадується знову. The house Я бачив красивий будинок в селі. Дім був 
 • We talked about the moon yesterday — 
 • The pilot
The saxaul grows in deserts — Саксаул росте в пустелях.
The blind 
 • This hotel is the most expensive of all the hotels in the world — Цей готель — найдорожчий з усіх готелів в світі.
 • Show me a list of the movies — Покажи мені список відеороликів (мова йде про всі відео-ролики).

Рефераты, дипломные, курсовые работы — бесплатно: Библиофонд!

Доповідь

«Вживання класифікуючого артиклю в англійській мові»

1. Артикль як службове слово

В системі службових слів артикль займає дещо особливе місце, так як він, на відміну від прийменників і сполучників не тотожний матеріально жодному повнозначному слову. Хоча, історично артиклі сучасної англійської мови походять від повнозначних слів: the — генетично зв'язаний з вказівним займенником that, а a(n) — з числівником one один.

В сучасній англійській мові в системі артикля виділяються три форми:

·визначений

артикль the,

·невизначений

артикль a(n)

·нульовий артикль, що означає відсутність артикля.

На протязі багатьох століть дослідники англійської мови в основному трактували артиклі, як самостійні слова з власними значеннями і функціями.

Існують всі підстави вважати англійський артикль службовою частиною мови, окремим словом, оскільки артикль, подібно іншим словам в реченні, може не повторюватися, якщо він входить в склад членів речення, що є однорідними за синтаксичною функцією і загальним характером змісту.

Серед приписуваних артиклям значень і функцій виділяються окремі значення або функції, котрі притаманні обом артиклям. Вибираючи з різних значень, було б доцільно визначити часткове значення артикля, як значення ідентифікації.

Акт ідентифікації встановлює тотожність об'єкта самому собі, шляхом зіставлення якостей, ознак, фактів, які подані через спостереження або по каналах інформації, з даними або враженнями, що витікають з минулого досвіду.

Ступінь узагальненості значення того чи іншого використаного слова в кожному окремому випадку сприймається адресатом повідомлення дифузно, разом з контекстом цього слова. Наявність же артикля в системі мови і його присутність або відсутність в мові вносять повідомлення в загальне значення контексту ідентифіційне рівню узагальнення. Саме в даному сенсі вживаються артиклі з власними назвами.

Вживання того чи іншого артикля в процесі мови складає різні варіанти комунікації. Так, якщо в розмові хто-небудь скаже: A dog has bitten me, то це означає, що він отримає інформацію про отриману травму і охарактеризує її, як собачий укус.

Що ж до варіанту The dog has bitten me, то в цьому випадку, в співбесідника буде викликати іншу спрямованість думок. Визначений артикль з його значенням індивідуалізованої ідентифікації показує, що мова йде про собаку, котра має безпосереднє відношення до потерпівшого.

По відношенню до іменника, з яким артикль вживається, він виконує диференціюючу функцію. Без артикля англійські іменники представляють собою номінації узагальнено-абстрактного характеру, значення, високої ступені узагальненості і різної ступені абстракції.

Саме тому, без артиклів постійно вживаються іменники, що відносяться до певних груп лексики.

Класифікація лексичних одиниць, що відносяться до категорії іменника, поки що, не отримала завершального характеру. В якості основного критерію розмежування цілий ряд дослідників використовують критерій відношення до категорії числа, розділяючи іменники на зчислювальні та незчислювальні.

Однак об'єднання всіх субстантивів в два класи часто виявляється не продук-тивним, а скоріше внаслідок різниці, що спостерігається при їх функціонуванні в мові.

Цим пояснюється існування і інших класифікацій, що засновані на принципах, що вибрані в залежності від того, яке коло проблем, пов'язаних з субстантивною лексикою досліджується.

При аналізуванні трьох варіантів доводиться задовольнятися звичайною трактовкою проблеми класифікації іменників, тобто говорити про конкретні, абстрактні, матеріальні іменники. Не тільки конкретні іменники вживаються з артиклями, абстрактна лексика теж досить часто поєднується з означеним і неозначеним артиклем. Теж саме можна сказати і про назви речовин.

Взагалі, визначеному артиклю притаманне значення індивідуалізації. Він характеризує предмет, визначений іменником, як відомий, конкретний предмет, що виділений з усього класу однорідних з ним предметів. В залежності від ситуації той або інший предмет може виступати, як вже відомий предмет.

А невизначений артикль вносить елемент відокремленості в загальну семантику номінації і може створювати зміст протилежного характеру, тобто сприяти відчуттю цілісної даності, як окремої одиниці із ряду інших дискретних одиниць того ж порядку.

Наприклад, атрибутивне словосполучення з прикметником last звичайно вживається з визначеним артиклем, оскільки представляє собою велику кількість, в основі котрого є цілком конкретна ознака, що завершує певну послідовність об'єктів (the last).

Але дана ознака не є реляційною, тобто такою, що визначає відношення об'єктів в ряду, а скоріше класифікаційною, яка характеризує властивості об'єктів.

Диференціююча функція артиклів проявляється в тому, що їх присутність дає можливість сприймати іменник, як назву одиниці непарної множини або як назву одиниці парної множини.

В випадку коли індивідуалізуюча семантика визначений артикля взаємодіє з семантикою іменника і складає певне ціле, що є індивідуалізованим за певною ознакою об'єкта: по відношенню володіння, приналежності в якості більш складно організованого цілого, по відношенню локалізації в просторі, часі, якості речі.

Прикладами можуть слугувати наступні комбінації іменників і артикля: the ocean — елемент поверхні землі; the roof — складова частина будинку; the voice — здатність живих об'єктів.

Читайте также:  Английские сказки - как инструмент изучения языка для детей

Комбінація артикля з невизначений.

артиклем складає узагальнену назву одиниць, що класифікуються на основі ознак кількості (a song), однодієвості (a slam, a look), міри (a fraction), несуттєвість кількісної оцінки варіанту (a dividened), узагальненої оцінки (a routine), загальної характеристики окремих параметрів речі (a sound, a smile, a feeling, a child).

Артикль — самостійна частина мови, самостійне слово, що має значення, яке здатне передавати відповідний зміст в потрібний час для мовця. Природнім наслідком виділення окремості ознаки іменника в семантиці, що повідомляється невизначений. артиклем є його відсутність в іменниках в множині. Ознаці відокремленості завжди притаманна ознака дискретності.

Але вона може нівелюватися. Якщо ознака дискретності нівелюється, відокремленість може бути представлена, як цілісна сукупність. Реалізація цієї можливості забезпечується вживанням неозначеного артикля.

Невизначений артикль характеризує предмет, з назвами котрого він пов'язаний, як одного з представників будь-якого представника того чи іншого класу предметів. Будь-якого моменту індивідуалізації з цим артиклем не пов'язано. Цей артикль є класифікуючим. Будучи класифікуючим артиклем, він не вживається зі словами, що позначають предмети, які є одні в своєму роді або класі.

Визначений. артикль вживається на позначення частин кімнати (the floor, the walls, the ceiling), деталей обличчя (the nose, the mouth, the eyes). Проте кожну окрему частину можна представити не як елемент системи, а як окрему деталь із ряду аналогічних за загальними ознаками.

2. Типи артиклів в системі англійської мови

артикль англійський

Артикль — це службове слово, а також одна із категорій граматики, яка ще остаточно не досліджена. Розповідаючи про артикль ми відразу пов'язуємо його із граматичними особливостями іменників.

Однак, це не викликає подиву тому що, артикль в англійській мові часто виступає показником різних варіантів значення слів.

Хоча правильніше буде вважати, що призначення артикля на рівні мови не в тому, щоб показувати, що те чи інше слово, з яким воно поєднується, репрезентується у мові як іменник.

В англійській мові є два артиклі: визначений і невизначений.

Визначений артикль the походить від вказівного займенника that — той. Він вживається з зчислювальними іменниками в однині і множині.

Значення означеного артикля розкривається як «індивідуалізація чи обмеження», «індивідуалізація і конкретизація», « обмеження і конкретизація». При цьому під «індивідуалізацією, обмеженням, конкретизацією» мають увазі виділення одного певного явища із класу, чи цілого класу із числа інших класів явищ.

Лише деякі дослідники вважають, що в визначеному артиклі — два основні значення: «визначаюче й узагальнююче».

Якщо розглядати визначений артикль поза опозицією його нулю артикля, то його роль зводиться до виділення певного класу явищ з усіх інших класів; певного явища чи групи явищ із класу явищ:

1) The bank employee is only a notch above the civil servant;

2) The soldier look at her;.

Що ж стосується невизначений.

артикля, то невизначений.артикль a(an) походить від числівника one — один і вживається тільки з зчислювальними іменниками в однині. Зміст невизначений.артикля звичайно розкривається такими словами, як класифікуючий, кваліфікований, узагальнюючий артикль, що вказує на те, що він характеризує предмет, як одного з представників, будь — якого представника, того чи іншого класу предметів.

Неозначений артикль a/an вживається:

Øперед злічуваними іменниками в однині;

Øколи іменник має загальне значення, називає предмет;
після дієслів to be, to become, to have, to see і після звороту there is;
Øпісля слів what (в окличному реченні) і such;

Øперед числівниками hundred, thousand, million та іменниками які означають одиниці виміру, періоди часу;

Øв кількісних слвосполученнях:

Øhalf a killo

Øthree times a week

Øв сталих виразах:

Øa number of

Øfor a long time

Øto make a noise/an impression

Взагалі вже вказувалося, що вживання чи не вживання артикля є часто показником різних варіантних значень іменника. Так, в першому прикладі man використовується з неозначеним артиклем у значенні a human being, без артикля — у значенні the human race, mankind. А в реченні The man was unhappy цей самий іменник означає the male human being. Зовсім очевидно, що з нулем артикля є також значення іменника child.

Нульовий артикль вживається тоді, коли предмет, що означений іменником береться поза будь — якого співвіднесення і зіставлення з класом предметів, тобто коли відсутній, як момент класифікації, так і момент індивідуалізації. При нульовому артиклі мова йде не про загальний чи означений предмет класу, і не про клас в цілому, а про сам предмет про його зміст не беручи до уваги об'єм, число, межі, форми і тому подібні ознаки. Звідси, вживання нульового артикля з іменниками, що позначають речовину і різні абстрактні категорії, оскільки такі предмети і явища за своєю природою не мають означеної форми, об'єму і інших подібних ознак.

Однак, потрібно мати на увазі, що в залежності від того про який предмет йде мова, значення нульового артикля дещо видозмінюється. Коли мова йде про предмет, що в принципі може бути співвіднесений з якимось класом або існування класу, де може бути включений даний предмет, то нульовий артикль отримує узагальнене значення.

Отже, проаналізувавши всі версії стосовно типів артиклів в системі англійської мови, я можу стверджувати, що існує два типи артиклів: визначений і невизначений, хоча деякі вчені схиляються до думки, що їх все ж таки три тому, що вони додають до попередніх двох артиклів, ще і нульовий артикль.

Що ж стосовно визначений артикля, то він вживається з зчислювальними іменниками в однині і множині, йому характерні два значення: визначаюче і узагальнююче. Роль даного артикля полягає у виділенні певного класу явищ з усіх інших класів. Невизначений.

артикль вживається з зчислювальними іменниками в однині і характеризує предмет, як одного з представників того чи іншого класу. Він має класифікуюче і кількісне значення. Що ж до нульового артикля, то він вживається, коли предмет означений іменником береться до уваги, поза зіставленням з будь — яким класом предметів.

Даний артикль може видозмінюватися в залежності від того про який предмет йде мова.

Артиклі в англійській мові

В англійській мові артиклі застосовуються виключно з іменниками, і покликані вказувати на особливість (унікальність) або навпаки – загальність (поширеність) переданих ними сутностей (предметів або явищ).

В пропозиції кілька слів можуть групуватися з іменником, утворюючи т.зв. іменну групу (noun phrase).

Приклад: The big bird has flown on a tall tree (Великий птах залетів на високе дерево).

В даному прикладі ми спостерігаємо дві іменні групи: the big bird і a tall tree. У кожній з них є іменник (bird, tree), прикметник (big, tall) і артикль (the, a). У іменні групи також можуть входити числівники і вказівні займенники this, that, these, those.

В англійській мові артикль (a, an, the) в іменний групі передає наступну інформацію про пов'язаному з ним іменник:

 • знаком слухач (читач) з переданим їм предметами або явищами, або воно в розмові (тексті) зустрічаються вперше;
 • йдеться про конкретний предмет або явище, або їх найбільшим узагальненням (т.зв. категорією);
 • в якому числі воно коштує – єдиному або множині (невизначений артикль a/an (в давнину означав числівник «один») виразно вказує на те, що іменник – в однині).

Для кращого розуміння артиклів рекомендуємо відвідати курси англійської мови в Києві.

Різновиди англійських артиклів

Їх всього дві (умовно – три).

 1. Невизначений (Indefinite Article) артикль  a  /  an  вживається з обчислювальними іменниками (які можна виразити кількісно), що не мають (поки що) для слухача або читача певних відомих (унікальних) ознак. Тобто, їх надибуємо їм у розмові (в тексті) вперше (він про них поки що нічого не знає), або передають найбільший ступінь невизначеності в розумінні предмета або явища (наприклад – а tiger – тигр, в сенсі – будь-, який завгодно тигр).
 2. Певний (Definite Article) артикль  the  застосовується з певними (які дають зрозуміти конкретний (вже знайомий слухачеві або читачеві) предмет або явище) або специфічними (умовно — загальновідомими) іменниками.
 3. Крім того, існує поняття так званого «нульового» артикля, або його відсутність, яке в англійській мові також несе певну «аналітичну» інформацію про переданій в реченні сенсі.

Невизначений артикль a/an

В англійській мові невизначений артикль a/an вживається:

Перед обчислюються іменником, яке вводиться в розмову (текст) вперше.

Приклади:

After moving, he plans to buy a house (після переїзду він планує купити будинок). Ще немає ясності, який конкретно будинок він хоче купити.

At the parking lot were two trucks — a Mercedes and a Volvo. The Mercedes was red, and the Volvo was blue (На стоянці стояли дві вантажівки – «Мерседес» і «Вольво». «Мерседес» був червоний, «Вольво» – блакитний).

У першому реченні про вантажівках йдеться вперше (вони вжиті з невизначеним артиклем  а ), у другому реченні – вони вже стають відомими, конкретними (вжиті з означеним артиклем  the ).

Перед найменуванням професії або спільності людей.

Приклади: Mary is working as a nurse (Мері працює медсестрою). My friend is a Scot (Мій друг – шотландець).

Перед словами little (мало (в загальному)) і few (мало кількісно), для вираження в реченні більше позитивних значень a little (трохи), a few (кілька). Наприклад: John had a few more coins and a little time (У Джона все ще було кілька монет і трохи часу).

Невизначений артикль вживається в формі «а», якщо наступне за ним слово починається з приголосного звуку: a floor, a window, a car.

Невизначений артикль вживається в формі «аn», якщо наступне за ним слово починається з голосного звуку: an apple, an answer, an hour (де h – не вимовляється, а значить, звуком не є).

Якщо перед іменником стоїть прикметник, то невизначений (та й певний теж) артикль ставиться перед ним – an American car, a black horse.

Певний артикль the

В англійській мові певний артикль the вживається:

1). Перед будь-яким іменником, який вже зустрічався в розмові (тексті), коли з конкретним предметом (явищем), яке воно передає, слухач (читач) уже знайомий. Приклади:

The girl with whom we met in the morning appeared on the beach (дівчина, з якою ми цього ранку зустрічалися, з'явилася на пляжі).

I met the doctor who treated me as a child (я зустрів доктора, який лікував мене в дитинстві).

2) З одиничними поняттями. Наприклад, the Sun (Сонце), the Moon (Місяць), the Sky (небо), the ground (грунт, грунт), the air (повітря).

3) Перед прикметниками в найвищому ступені і порядковими числівниками, які виразно вказують на унікальні предмети або явища. Приклади:

The Titanic liner was the largest in the world (Лайнер «Титанік» був найбільшим в світі).

He was the first to see a lion (він був першим, хто побачив лева).

4) Перед обчислювальними іменниками, які позначають будь-який клас або категорію.

Приклади: The plane realized the man's dream of flying (літак реалізував людські мрії про політ).

The cheetah is the fastest mammal on the planet – гепард є найшвидшим ссавцям на планеті.

4) З назвами географічних об'єктів (топонімів): the pacific (Тихий океан), the Mediterranean (Середземне море), the Amazon (Амазонка), the Caucasus (Кавказ), the Sahara (Сахара), the Midwest (Середній Захід ).

5) В назвах: the Bible (Біблія), the White House (Білий Дім), the Louvre (Лувр), TheGuardian (газета «Гардіан»). І навіть в тих, чиї імена є абревіатури:  the  EU (ЄС),  the  BBC (Бі-Бі-Сі).

6) З найменуванням валют — The hryvnia has risen against the ruble (гривня зросла відносно рубля).

Нульовий артикль

Під нульовим артиклем (Zero Article) розуміється його відсутність перед іменником. В англійській мові артикль (невизначений, визначений) не ставиться:

1) Перед абстрактними іменниками, які передають дуже розпливчасті поняття. Приклади:

You need a little luck (тобі необхідно (не завадить) трохи удачі).

It was then that terrorism spread (саме тоді тероризм набув поширення).

Labour made a man from a monkey (праця зробила з мавпи – людини).

2) З назвою місць, що складаються лише з імені та прізвища людини, або назви плюс іменник категорії: McDonald's, Harvard University, Khreshchatyk Station.

Таблиці: вживання означеного артикля the

В таблиці, що зображена нижче, відображені основні правила вживання означеного артикля the з усіма іменниками в однині та множині.

Вживання означеного артикля the

(з усіма іменниками в однині та множині)

Правила Приклади Примітки
Якщо іменник згадувався раніше His car struck the tree. Youcan see the mark on thetree.
Якщо на предмет чи особу вказує ситуація чи контекст Pass me the salt, please.Who’s at the door? — Thepostman. (the salt on the table)(the one who comes to us)
Якщо іменник означає один у своєму роді об’єкт the Earth, sea, the sky, theSun, the Moon, the stars,the universe, theequator, the Great Bear Назви іншихпланет вживаються без артикля: Mars, Pluto
При наявності обмежувального визначення The Smith you are lookingfor no longer lives here.The letters on the shelf arefor you.
З прикметниками у найвищому ступені, порядковими числівниками, словами only, next, last, left/right, right/wrong, very, opposite It’s the worst play I’ve everseen.She’s the only person forthis position.He was the first man whohelped me. АЛЕ: She was an only child.
В узагальненому значенні, коли іменник представляє весь клас людей,тварин, предметів. The whale is in danger ofbecoming extinct.The Japanese admire thetraditions of theChinese. АЛЕ: Man developed earlier thanpeople think.
Якщо іменник являє собою обставину місця і в сполученнях inthe street, tothecinema, in the country Ann is in the garden.Can I go to the cinema?They always spend summerin the country.
В стійких сполученнях thesooner thebetter, do the shopping, makethe bed, on the whole, what’s the use? та ін. I haven’t made the beds yet.What’s the use talkingabout it now?
Читайте также:  Нестандартные материалы для развития навыков английского слушания

Вживання артиклів в англійській мові: правила і таблиця

У даній публікації ми розглянемо певний і невизначений артикль англійської мови, їх вживання і приклади.

Всього в англійській мові два артикля – визначений і невизначений. Ставляться вони перед іменником або прикметником, яке його визначає.

Визначений артикль THE використовується, коли ми говоримо про конкретний предмет чи поняття. Приклад. The apple was wormy (яблуко було червивым). Ми говоримо про якесь конкретне яблуко.

Невизначений артикль A (AN) використовується, коли ми говоримо про абстрактний предмет чи поняття. Приклад. I took an apple with me (я взяв з собою яблуко). В даному випадку ми говоримо про абстрактний предмет «яблуко».

Існує безліч умов вживання одного чи іншого артикля, або відсутність артикля взагалі. Для зручності сприйняття ми склали таблицю.

Невизначений артикль a/an Визначений артикль the Відсутність артикля
Ми говоримо про один предмет з безлічі таких же предметів. Приклад: a table — (якийсь) стіл, an elephant — (якийсь) слон. Ми говоримо про конкретний предмет. Приклад: The apple rotted — яблуко (те саме) згнило. Перед іменником стоїть займенник (my — мій, her — її, one’s — чий-то, this — цей тощо). Приклад. This is my tea — це мій чай. This cow is already dead — ця корова вже метрва.
Об’єкт в оповіданні / мовлення / оповіданні вживається вперше. Приклад: I met an interesting girl — я зустрів цікаву (але мені не знайому) дівчинку. Ми говоримо про об’єкт, яке представлене в нашому світі в єдиному вигляді. Приклад: The Earth revolves around the sun — Земля обертається навколо сонця Перед іменником вжиті слова some / any — кілька, no — ні. Приклади: There is no sugar — Цукру немає. I need some money — мені треба трохи грошей.
Професії людей також вживаються з невизначеним артиклем a/an. Приклад: a lawyer — адвокат, an oculist — окуліст. Перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені або числівник. Приклад: I live on the first floor — я живу на першому поверсі. He’s the best player i’ve ever seen — він найкращий гравець, якого я тільки бачив Перед іменами людей. Наприклад: My name is Mary — Мене звуть Марія. I asked John about it — Я запитав Джона про це.
Перед назвою країн, утворених за допомогою нарицательных іменників. Приклад: The United States of America, The USA — Сполучені штати Америки, США. The Russian Federation, The RF — Російська Федерація, РФ. Перед континентами, островами, горами, країнами, півостровами. Приклад: Austalia — Австралія, Hawaii — Гаваї, Andes — Анди, Russia — Росія, Arabian Peninsula — Аравійський півострів.
океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean — Тихий океан, The Black Sea — Чорне море, The Nile — Ніл. Перед назвами озер, якщо перед ними вживається слово lake (озеро). Перед назвами заток. Приклад: Lake Titicaca — Озеро Тітікака, Anadyr Gulf — Анадырский затоку.
Океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean — Тихий океан, The Black Sea — Чорне море, The Nile — Ніл. Поняття, про яке йде мова, є неисчисляемым. Приклад: knowledge — знання, education — освіта.
Сторони світла вживаються з визначеним артиклем the. Приклад: The North — північ, The West — захід.

Дивіться також:  Титриметричний метод аналізу — це що таке?

Артикль a, an, the в англійській мові: приклади вживання, правило

У багатьох іноземних мовах є таке поняття,як артикль. Почати вивчення граматики саме з цієї теми стане непоганим варіантом для бажаючих знати англійську.

Артикль (правило вживання допоможе розібратися в питанні) — службова частина мови в англійській мові. Вона показує визначеність або невизначеність іменника.

Далі по тексту наведені правила його вживання, коли артикль a (an), the опускається.

види артиклів

В англійській мові є два види артикля:

 • певний — the;
 • невизначений — a (an) (дві форми).

Певний артикль показує, що мова йде проякомусь відомому або знайомому предметі, який більш індивідуалізована, чимось виділяється серед інших. А невизначений свідчить про більш узагальненому значенні або про предмет, який фігурує в тексті вперше. приклади:

The girl has a dog./У дівчинки є собака.

З цієї пропозиції можна зрозуміти, що мова йдепро якусь конкретну дівчинці, яка вже знайома читачеві і вона раніше згадувалася в тексті, а ось слово «собака» більш узагальнено, яка саме собака, невідомо.

Далі вивчимо правила, а також виконаємо вправи на артиклі, щоб закріпити матеріал.

походження

Ми вже з'ясували, що в англійській мові є така частина мови, як артикль: a (an), the. Вони спочатку походять від інших слів і в якійсь мірі зберегли своє старе значення.

Наприклад, певний артикль є скороченою формою слова that (той, та), саме тому він несе в собі настільки конкретне значення.

Невизначений артикль походить від слова one (хтось, якийсь).

Визначений артикль

В англійській мові певний артикль має двіфункції: перша з них — конкретизує, а інша — узагальнююча. І вживається ця частина мови, якщо людина точно знає, про який предмет ідеться, або ж якщо цей предмет є унікальним.

Певний артикль в конкретизує значенні

 • Вживається, якщо виділяється один предмет з усієї сукупності, він має якісь відмінні параметри, виділяється унікальним випадком, контекстом. Перед прикметниками в найвищому ступені.

He is the best player in our team./Он найкращий гравець у нашій команді.

 • Ставиться перед порядковими числівниками, словами following, last, next, only і very. Вони роблять іменник більш конкретизованим.

And not the next day./І не наступного дня.

 • Перед прикметниками в найвищому ступені також ставиться певний артикль.

It is the worst day in my life./Ето найгірший день у моєму житті.

Певний артикль в узагальнюючому значенні

 • В узагальнюючому — коли іменник можна віднести до цілого виду предметів.

Examples include the German Shepherd — the double coat is straight, and short length./Напрімер, німецька вівчарка. Шерсть має дві характеристики: пряма і короткої довжини.

Тут мова йде про всіх собак, що належать до конкретної породі.

 • Опускається, якщо замінений присвійним местоімененіем.

She sure had some love for her German Shepards./Она безумовно любить своїх німецьких вівчарок.

 • Якщо перед іменником можна поставити слово «цей».

The hotel also features easy access to the several subway stations./Отель (цей готель) також легко доступний від декількох станцій метро.

 • При вказівці епохи, значних подій.

The First World War./Первая світова війна.

 • Перед неісчісляемимі іменниками, тільки якщо мова йде про певний обсязі речовини.

And then the farmer has to find another way to deliver the juice./Затем фермеру доведеться знайти інший спосіб виробництва соку.

 • Перед назвами частин тіла.

The hand / рука.

 • Перед соціальними класами і верствами суспільства.

The police./Сотруднікі поліції.

Певний артикль з іменами власними і деякими назвами

Допоможе краще розібратися в тому, як використовуватиз іменами власними і деякими назвами артиклі, таблиця, наведена нижче. Перед усіма нижченаведеними словами необхідно додавати певний артикль the.

Власні імена приклади
річки the Nakdong
найменування газет the Washington Post
Географічні назви the North Pole
Об'єкти з астрономії the Moon
назви гір the Andes
Сторони світу in the East
Прізвища у множині(Маються на увазі всі члени сім'ї) the Adamsons
канали the Nicaragua Canal
райони міст the West End
національності the Italian
Унікальні архітектурні споруди the Winter Palace
пустелі the Bolivian
назви водойм the Black Sea
назви судів the Aurora
деякі країни the Argentine
клички the Tall Ben

Визначений артикль. Множина

 • Якщо певний артикль вживається перед словом в однині, то він ставиться перед ним і в множині.

You can bring the ball with, if you want./Еслі хочеш, візьми м'яч з собою.

You can bring the balls with, if you want./Еслі хочеш, візьми м'ячі з собою.

 • Також артикль залишається перед множиною, якщо мова йде про якийсь групі в цілому.

The members of Golf club can breathe fresh air./Члени гольф-клубу можуть дихати свіжим повітрям. (Будь-хто може дихати свіжим повітрям).

Невизначений артикль a (an)

Вживається «a», якщо перша буква в слові згодна, «an» — якщо голосна:

 • a table, a carpet, a dog / стіл, килим, собака;
 • an elephant, an eagle, an orange / слон, орел, апельсин.

Винятки з правила:

 • артикль «а» завжди ставиться перед словами, які починаються з літери «u», якщо вона вимовляється як / ju: / (English is a universal language);
 • перед словами «one», «ones» завжди вживається артикль «a» (a one-parent family);
 • якщо абревіатури починаються з приголосної букви, але читається з голосною (F вимовляється, як / ef /), то перед ними завжди використовується невизначений артикль «an» (an FBI agent).

Класифікує, узагальнююче і числівник значення невизначеного артикля

 • У пропозиціях, що мають експресивне забарвлення, в окличних реченнях, які починаються зі слова what, вживається невизначений артикль.

What a great! / Як здорово!

 • З іменниками в однині, перед якими стоять такі слова, як rather, quite, such і most.

In a rather prescient way./Весьма далекоглядно.

 • Якщо іменник є узагальнюючимзначенням для всього класу, виду, шару і т. д., то перед ним ставиться невизначений артикль. Найчастіше таке іменник стоїть на початку речення і не несе ніякої важливої ​​інформації. Найбільші деталі описані далі в тексті.

A newspaper text is a very laconic and relevant essay./Газетний текст — це лаконічний і актуальний нарис.

 • У числительном значенні артикль позначає своє первісне значення — один.

I can stay in Paris for only a day./ Я міг залишатися в Парижі всього лише день. (Тут зрозуміло, що частку -a можна замінити на one, слово, від якого і утворився артикль а (an) (the — від that). В даному реченні частка займає своє звичне місце).

Невизначений артикль a (an). Множина

Артиклі, які використовуються перед іменниками в однині, в множині не вживаються.

She had a book of astrology./У неї була книга по астрології.

She had two books./У неї були дві книги. (Як можна побачити, артикль опускається).

Імена власні і артикль a (an)

Артикль а (an) вживається перед іменами власними, якщо вони:

A Mr. Anderson has come to see you./Некій містер Андерсон прийшов, щоб побачити тебе.

You think, I am a Leonardoda Vinci? / Ти думаєш, я Леонардо да Вінчі?

 • показують на окремих членів сім'ї

It is no wonder; in fact, she is a Smith./Неудівітельно, адже вона — Сміт.

 • описують стан того чи іншого місця або предмета

We saw a rebuild Rome./Ми бачили відбудований Рим.

Крім того, є стійкі вирази, які незалежно від контексту ніколи не змінюються і завжди залишаються на своєму місці. Такі фрази потрібно просто вивчити:

a few / кілька, it is a pity / шкода, a little / трохи і т. д.

Коли артикль не потрібен

В англійській мові є таке поняття, як»Нульовий артикль», тобто коли він відсутній в пропозиціях перед іменниками. Вище в статті вже були згадані випадки, коли артикль опускається. Розглянемо ще кілька характерних правил.

 • Якщо перед іменниками стоять прикметники old / старий, little / маленький, poor / бідний, lazy / ледачий, honest / чесний.

She is little girl./Она — маленька дівчинка.

 • Якщо немає ніякого визначення іменника.

Вживання артиклів в англійській мові

Артиклі — службові слова, що не мають самостійного значення і є показником іменника. В англійській мові є два артикля — невизначений a (an) і певний the.

Читайте также:  Похищенный (kidnapped) Роберт Льюис Стивенсон, Е. В. Глушенкова

Форма an вживається зі словами, що починаються з голосного звуку (an apple, an old man).

Певний артикль має два варіанти вимови: [zi:] перед словами, що починаються з голосного звуку, і [ze] перед словами, що починаються з приголосного звуку [zi'eg, ze'boi].

Невизначений артикль

Артикль a (an) походить від давньо-англійської числівника an. яке в сучасній англійській відповідає числівника one.
Тому у множині невизначений артикль опускається: a book — books. Невизначений артикль іноді зберігає своє лексичне значення «один»: A bird in the hand is worth two in the bush. — Одна птах в руках стоїть двох в кущах (ост.)

Невизначений артикль вживається тільки з іменниками в однині. Артикль a — класифікує, тобто наявність його перед іменником дає поняття про предмет, відносить його до того чи іншого класу однорідних предметів:

This is a book Це книга (а не зошит).

I take a bus Я їжджу на автобусі (а не на метро).

Визначений артикль

Артикль the походить від давньо-англійської вказівного займенника zat, яке в сучасній англійській відповідає займенника the «той», «цей». Тому the часто має лексичне значення і перекладається «цей».

Певний артикль вживається з іменниками в однині та множині. Артикль the — индивидуализирующий, його вживання перед іменником означає, що мова йде про певний предмет або предметах, що виділяються з цілого класу подібних до них:

I take the bus. Я сідаю на (даний) автобус.

This is the book that I told you about. Це книга, про яку я вам говорив.

He sent me the papers which I had requested. Він надіслав мені паперу, які я просив.

Певний артикль упoтребляется в наступних випадках:

1. З іменниками, єдиними в своєму роді: the earth, the moon, the sun, the universe.

2. З іменниками, які визначаються прикметниками в найвищому ступені або порядковими числівниками:

the best book, the first lesson.

3. З назвами деяких країн або регіонів: the United States, the Ukraine, the Sudan, the Caucasus, the Crimea, the Tirol.

4. З назвами океанів, річок, озер, морів, проток і каналів: the Pacific Ocean, the Black Sea, the Thames, the Baikal, the Bosporus, the English Channel, the Suez Canal.

5. З назвами сторін світу: the North, the South, the East, the West.

6. З іменами власними в множині, якщо вони позначають всіх членів однієї сім'ї: the Parkers, the Petrovs.

відсутність артикля

Артикль не вживається перед іменниками в наступних випадках:

1. З іменами власними: John, Jane, Parker, Petrov

2. З іменами власними, що позначають назви міст і країн: London is the capital of England. — Лондон столиця Англії

3. Перед назвами пір року, місяців, днів тижня:

He will go on holiday in summer. — Він піде у відпустку влітку.

See you on Monday! — Побачимось в понеділок!

4. З неісчісляемимі іменниками, що позначають назви речовин і явищ:

Артиклі в англійській мові: таблиця і правила використання. Певний артикль в англійській мові

Артиклі вживаються в якості службового словаз іменниками в загальному відмінку або з іншими частинами мови, які виступають у ролі іменника в загальному відмінку.

Найпримітивніший спосіб, що пояснює, як розділити невизначений і певний артиклі іменників в англійській мові, говорить: «незнайомий ісчісліми єдиний предмет — / a /, / an /; знайомий предмет будь-якої чисельності — / the / ».

Але існує величезна кількість категорій слів і словосполучень, для яких «як виняток» регламентується вживання того чи іншого артикля. Тому можна сказати, що немає єдиного простого правила, що розповідає, як застосовувати артиклі в англійській мові. Таблиця зводить воєдино і класифікує безліч приватних випадків.

Логіка вживання артиклів

Найчастіше грань між цими групами носитьумовний характер, тому буває складно встановити, який визначник вжити, і ще складніше — зрозуміти, чому відбувається саме так. Проте в дійсності все їх можна зв'язати загальною логікою, яка не завжди очевидна:

 • / A / і / an / — це завжди якась частина загального;
 • / The / — це завжди щось унікальне, незбиране, конкретне;
 • zero (нульовий артикль) — це завжди щось універсальне, т. е. слова, яким не потрібно додаткового подання або уточнення.

Функції та положення артикля в реченні

Існує безліч нюансів вживанняіменників, які прояснюються в залежності від того, які артиклі в англійській мові використовуються в конкретному випадку. Артиклі допомагають нам зрозуміти роль іменника в реченні. Вони дають уявлення про кількість, стан предмета, про ставлення мовця до нього, про локальність.

Артикль займає або місце безпосередньо перед іменником, або, якщо іменник входить до складу фрази, — перед усіма словами, які є залежними.

Обов'язкове вживання артикля. Нульовий, невизначений, визначений

Питання не в тому, в яких випадках потрібно використання артиклів в англійській мові. Тому що кожне іменник або будь-яка інша частина мови, яка виступає як іменник, потребує артиклі, або в іншому випадку в нульовому артиклі — тобто в обгрунтованому його відсутності. Таким чином, питання полягає в тому, який артикль використовувати в тій чи іншій ситуації.

Невизначений артикль

Невизначений артикль має дві фонетичні форми — / a / і / an /.

Відкритий форма / A / читається як [ə] івикористовується зі словами, що починаються на приголосний звук. Якщо першою в слові йде голосна буква, але при вимові початковим звуком виявляється приголосний, то також ставляться відкриті артиклі в англійській мові. Приклади: / a universe / всесвіт /, / a Europe / Європа /.

Закрита форма / An / відтворюється як [ən] іставиться перед голосними звуками. Це відноситься і до випадків, коли слово починається з приголосної букви, яка опускається при вимові, наприклад, / an hour /.

Невизначений артикль колись був представленийчислівником / one /, а згодом редукувався до / a / (/ an /). Він дає якусь нову інформацію про об'єкт, що знаходиться в реченні безособово, безвідносно, — часто він визначає його в категорію або переносить на один об'єкт властивості безлічі подібних. За змістом тут, як правило, можна підставити / some /.

Визначений артикль

Певний артикль в англійській мові — / the / — має дві форми вимови — [ði] [ðə], з написання які нічим не відрізняються один від одного:

 • [Ði] вимовляється попереду голосного звуку, наприклад, / the airport /;
 • [Ðə] читається перед словом, що починається на приголосний звук / the port /.

Певний артикль в англійській мові ставсявід староанглийского вказівного займенника / se / той / та частково зберіг своє вказівний значення. Він виокремлює предмет з категорії подібних предметів або відокремлює групу в єдине ціле — і в тому і в іншому випадках конкретизує положення об'єкта (об'єктів). Тут можна подумки приміряти / that /.

нульовий артикль

Нульовий артикль — це відсутній артикль. Існують конкретні ситуації, при яких опускаються артиклі в англійській мові, таблиця наводить деякі найбільш широко застосовуються принципи вживання.

Як правило, слова без всякої праці службивизначника мають більш загальне значення. У разі однини або неісчісляемимі поняття ми не можемо ні відокремити предмет розмови, ні виділити його в категорію, а в разі множинності ми не можемо оперувати сукупністю як єдиним цілим.

Наприклад, ми можемо попросити яблук — / Give me apples /, але вони являють собою тільки набір однакових предметів, купу, яка розпадається при будь-якому русі. А можемо попросити, скажімо, показати Сполучені Штати Америки — / Show me the United States of America /, і в цьому випадку вони будуть, по суті, виступати як неподільне ціле.

Існують окремі випадки, в яких вживаються нульові артиклі в англійській мові. Таблиця, наведена нижче, дозволяє порівняти з випадками застосування / a /, / an / і / the /.

/ Some / або / any /

Іноді замість нульового артикля використовуєтьсяневизначений числівник-займенник / some / або / any /, якщо іменник являє собою явище або абстракцію, а також якщо використовується множина або незліченну поняття. Таким чином, / some / і / any / можуть підставлятися в якості деякого подібності артикля у випадках, коли не підходить / the /, не можна вжити / a / або / an /, але є бажання зробити смислове виділення.

Таблиця окремих випадків

Потрібно розглянути окремі випадки вживання,щоб зрозуміти, як рассставлять артиклі в англійській мові. Таблиця містить згруповані за змістом ситуації, в яких потрібно вживання певного, невизначеного або нульового артикля.

/ A /, / an /

/ The /

zero

загальне

загальне поняття про предмет

перша поява предмета

якщо слово використовується з визначенням описує властивості, навіть якщо слово має абстрактне або незліченну значення

перенесення на предмет властивостей безлічі подібних йому предметів

з мають приблизну конкретику кількісними словами — / a pair / пара /, / a little / трохи /, / a few / кілька /, / half a / половина /

перед обчислюється поняттям в конструкції з / what /

перед обчислюється поняттям в конструкції / there is /

при згадці випадкового представника певної категорії

замість числівника / one / один /

повторна поява предмета

пряма вказівка ​​на конкретний предмет

контекстуальне і непряме вказівку на конкретний предмет, зокрема:

виокремлювати предмет за ознакою,

з порядковим числівником,

з прикметником в чудовій формі,

з ім'ям власним в складі

перед унікальними (єдиними) словами в загальному сенсі (без описових або конкретизують подробиць) — / the sun / сонце /, / the moon / місяць /, / the Earth / Земля /, / the floor / підлога /,
/ The sea / океан /; розглядається унікальність як світового, так і локального масштабу

перед словами, що позначають цілий клас, сукупність

перед іншими частинами мови, крім іменника, які набули значення множинного іменника — / the strong / сильні /, / the old / старі /, / the young / молоді /

якщо необхідно підкреслити значимість предмета серед інших предметів того ж класу

зі словами у множині, яке в однині використовувалися б з / a /, / an /

з абстракціями і речовинами в загальному сенсі

перед об'єктами і явищами, які не можна описати емпірично (незліченними) в загальному сенсі

якщо перед словом стоїть стосується нього займенник в об'єктному відмінку

якщо іменники в загальному значенні (/ reading / читання /, / smoking / куріння /)

якщо за словом стоїть визначальне числівник

з іменниками, що входять в порівняльну конструкцію, або в конструкцію з приводами

предметики

перед позначенням професії

перед прізвищами, які знаходяться в множині, національностями

перед порядковими числівниками

з музичними інструментами

з частинами тіла

перед назвами країн і географічними назвами, які стоять у множині, гірськими ланцюгами, архіпелагами, озерами без слова / lake / озеро /

з видами спорту

з днями тижня, місяцями і святами

перед позначенням часу прийому їжі

з навчальними дисциплінами

з сузір'ями

перед іменами власними, титулами і званнями і при зверненні

в назвах і заголовках друкованих видань статей, на вивісках

перед односкладними назвами міст і держав, вулиць, площ, парків, назвами континентів, окремих островів, гір, озер зі словом / lake / озеро / в складі назви

усталені слововживання

/ Such a / такий як /, / rather a / досить /, / quitea / вельми /, / a lot of / безліч /, / a great deal of / дорогого коштує, / as a rule / як правило /, / at a loss / через брак, / for a while / якийсь час /, / in a hurry / поспішно /, / to have a good time / добре проводити час /, / it's a pity / як жаль /, / to do somebody a pleasure / доставляти кому-небудь задоволення /, / it's a shame / це ганьба /, / what a shame / яка ганьба /, / twice a day / двічі на день, / as a result / в якості результату /

/ The sooner … — the better … / чим швидше …, тем…

/, / the next / наступний /, / the only / єдиний /, / the previous / попередній, / the right / вірний / правильний /, / / ​​the same / те ж саме /, / the upper / верхній /, / the very / самий /, / the wrong / помилковий / неправильний /, / the central / центральний /, / the coming / йде / приходить /, / the following / наступний /, / the last / останній /, / the left / залишився /, / the main / головний /, / in the morning / вранці /, / in the afternoon / днем ​​/, / in the evening / ввечері /, (/ at night / вночі /)

/ To appoint … / призначати /, / to elect … / обирати /,

/ On foot / пішки /, / by heart / напам'ять /, / by car / на машині /, / at home / будинку /

Артиклі для дошкільного віку

Артиклі англійської мови для дітей дошкільного віку краще давати у формі практикування конкретних прикладів, без упору на закономірності розстановки з граматичної точки зору.

Це буде тренувати їх зорову і слуховупам'ять на рівні моторики і допоможе налаштувати їх мовної центр. Згодом при вивченні граматики мови інтуїтивне чуття посприяє їх орієнтації в правилах і приватних випадках.

<\p>

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector