Питальні речення в англійській мові | популярні типи питальних речень в англійській мові

1. Питальні речення, особливості створення питальних речень

Питальні речення в англійській мові | Популярні типи питальних речень в англійській мові

Питальне речення (der Fragesatz) містить питання, яке потребує відповіді від співрозмовника. Розрізняють два основні типи питальних речень:

а) питальні речення без питального слова (Fragesаtze ohne Fragewort);

б) питальні речення з питальним словом (Fragesдtze mit Fragewort).

Питальне речення без питального слова передбачає отримання ствердної або заперечної відповіді про певний факт. Воно характеризується питальною (висхідною) інтонацією і зворотним порядком слів у реченні: на першому місці стоїть змінювана частина присудка, на другому — підмет, далі йдуть другорядні члени, а незмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть у кінці речення:

Fаhrt Ihr Freund heute nach Odessa?

Haben Sie diese Zeitschrift in der Bibliothek genommen?

Деякі питальні речення без питального слова посідають проміжне місце між розповідним і питальним реченням. У них порядок слів такий, як у розповідному реченні. На питальний характер указує лише питальна інтонація. На такі питання має бути ствердна відповідь, тому їх ще називають питаннями впевненості (Vergewisserungsfragen):

Sie fuhren nach Deutschland? — Freilich…

Питальні речення з питальним словом містять питання про особу, предмет або обставину. Для цих речень характерна інтонація закінченості. На першому місці в них стоїть питальне слово, на другому — змінювана частина присудка, на третьому — група підмета, потім другорядні члени речення, а незмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть у кінці речення:

Wo arbeitet jetzt dein Vater?

Wohin sind Ihre Freunde in Urlaub gefahren?

Питальні слова діляться на дві групи:

— питальні займенникові прислівники: wo, wann, wie, woher, wohin, warum, wie viel, womit…

— питальні займенники: wer, was, welcher, welche, welches, was fьr ein, was fьr eine…

Питальні речення з питальними словами wie viel, welcher, wessen будуються за такою схемою:

Wie viel Tische stehen hier?

Wessen Buch ist das?

У всіх видах питальних речень часто вживаються звертання. Вони не впливають на порядок слів і стоять переважно на початку речення, але можуть стояти в середині або в кінці речення.

Питальні займенники wer? was? завжди стоять в однині і не розрізняються за родами.

У сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається. Займенник wer? — стосується осіб, а займенник was? — предметів, тварин, наприклад [2.53]

Wer wiederhold die Hausaufgabe

Der Student wiederhold die Hausaufgabe

Was wiederhold der Student — die Hausaufgabe

Питальні займенники welcher? welche? welches? відмінюються як означений артикль. Питальний займенник welcher? вживається головним чином як прикметник, у займеннику was fur ein? відмінюється тільки ein як неозначений артикль. У множині ein випадає і залишається тільки was fur? Частини, з яких складається цей займенник можуть бути розділені наприклад:

Was sind denn das fur Redensarten? Замість: Was fur Redensarten sind denn das [4.84].

Питальні займенники відмінюються за відмінками і при цьому виступають різними членами речення:

Підмет Wer (was) ist da?
Означення Wassen Kind ist da?
Додаток Wem gehort das Buch?
Іменна частина присудка Welches siend die besten Theater in dieser Stadt?
Welches ist das neue Aufsatzthema

Займенникові прислівники складають окрему групу прислівників, яким властиві ознаки прислівника і займенника. Вони поділяються на:

питальні: wobei, wodurch, woran, тощо;

вказівні: dabei, dadurch, daran, тощо.

Ці займенникові прислівники являються складними словами. Першим компонентом є wo утвореного від зміненого питального займенника was, а другим компонентом є прикметник. Так і для вказівних: перший компонент da утворений від das, а другим компонентом є прикметник. Займенникові прислівники вживаються лише тоді коли мова йде про неживі предмети:

worauf wartest du? — Auf den Zug.

Питальні займенникові прислівники вживаються як питальні слова у питальних реченнях і стоять на першому місці:

Woruber lachung sie?

Вони вживаються також як сполучникові слова підрядних речень:

Ich weis woran in denkt.

Отже, займенник у сучасній німецькій мові являє собою одну із найцікавіших і найбільших частин мови.

Типи питань в англійській мові, питальні речення в англійській

Все наше життя — це спілкування, яке будується на питаннях, відповідях, припущеннях. Як правильно запитати, щоб бути ввічливим; як точно висловити свої думки англійською, щоб бути зрозумілим? Весь секрет у особливому побудові речень.

Як українські, так і англійські interrogative sentences несуть в собі не тільки особливий лексичний сенс, але мають і особливу синтаксичну структуру. Побудова питального речення багато в чому залежить від того, як ви хочете запитати, що хочете дізнатися. Саме за цим параметром і виділяють різні типи.

Питання в англійській мові

Всі висловлювання можна розділити на розповідні (declarative sentences), наказові (imperative sentences) і питальні пропозиції (interrogative sentences). Нас цікавлять останні, так як існує кілька різновидів, і кожен з них містить специфічні нюанси.

Отже, виділяють наступні види питань в англійській мові:

 • Загальний (General question / Yes / No questions)
 • Спеціальний (Special question)
 • Питання до підмета (Who-question, question to the subject)
 • Альтернативний (Alternative question)
 • Розділовий (Disjunctive / Tag question)

1. Загальне питання задається з метою отримати відповідь: так чи ні.

Звичайно, після короткої відповіді можна дати і додаткову, розгорнуту інформацію, але суть general question в утвердженні або запереченні всього припущення.

Саме тому дані питання в англійському часто називають Yes / No questions. В цьому випадку вам ніяк не обійтися без допоміжних дієслів. Який з них вам знадобиться? Залежить від часу: do / does, did, have або will.

Якщо ми хочемо побудувати пропозиції даного типу з модальним дієсловом. то його ставимо перед підметом. Один єдиний нюанс, який варто пам'ятати, це особливий дієслово to be.

Його «самостійність» іноді тільки провокує на помилки. Тому запам'ятайте: він не вимагає допоміжних дієслів, приймає форму, яка відповідає підлягає, є в реченні смисловим дією.

Давайте подивимося загальну схему:

Вспом. гл (модальний) + підмет + смислове дієслово + все інше?

Does he swim well? — Він добре плаває?

Did they visit their relatives in Russia? — Вони відвідали своїх родичів вУкаіни?

Has he found a new job yet? — Він уже знайшов нову роботу?

2. Спеціальний питання отримав свою назву від слів, з яких він починається. Якщо перший запитує загальну інформацію, то цей «фрукт» бажає знати деталі: що, де, коли і чому. Special question використовує для цього такі слова: what, where, why, when, which, how і інші. Якщо ви засвоїли, як будуватися загальне питання, то і з цим проблем не виникне. Подивіться на схему, вона нам все розкаже:

Спеціальне питальне слово + загальне питання?

What did the director of the firm show to the foreign guests on Monday? — Що директор фірми показав закордонним гостям в понеділок?

Where did the foreign guests stay overnight? — Де ночували зарубіжні гості?

When did the foreign guests come? — Коли приїхали зарубіжні гості?

3.Питання до підлягає (question to the subject або who-question) поєднує риси попереднього, але проявляє і свій характер. Він починається з питального слова «who» (хто?) Або «what» (що?), Потім слід прямий порядок слів. Щоб вам було легше запитати, подивіться на пропозицію, потім замініть підлягає who або what.

What breaks the silence? — Що порушує тишу?

Who looks after the dinner? — Хто доглядає за обідом?

4. Якщо у висловленні мовець пропонує вибір, який повинен зробити «відповідач», щоб прояснити ситуацію, то виділяють окремий тип питань в англійській мові і він називається Альтернативний питання (Alternative question).

Принцип побудови той же, що і в загальному, все специфічні особливості зберігаються. Але вибір між двома предметами, властивостями чи діями розділяється союзом «or», який перекладається «або». Все залежить від того, що ви хочете уточнити (один з виборів).

При відповіді простими Так / Ні не відбудешся, необхідно повне пропозицію.

Вспом. гл (модальний) + підмет + смислове дієслово (or + вибір) + доповнення (or + вибір) + обставина (or + вибір)?

Do you prefer blue or white skirt? — Ти віддаєш перевагу синю або білу спідницю?

Did he go by bus or on foot? — Він приїхав на автобусі або прийшов пішки?

Is he in Germany or in England? — Він у Німеччині чи Англії?

5. Розділовий питання або, як часто його називають, питання з хвостиком.

Використовується він в тих випадках, коли який провіщає сумнівається і бажає отримати підтвердження, а часом і дивується: чи не так? чи не правда? Disjunctive question (Tag question) бере за основу пропозицію (т. Е.

Прямий порядок слів), в кінці ставиться кома і додається допоміжне дієслово (відповідно до часу) з not або без, потім підмет, виражений займенником.

Читайте также:  Английские местоимения с переводом и произношением

Пропозиція, допом. дієслово + not (може не бути) + займенник?

Your brother speaks 4 languages, does not he? — Твій брат каже на 4 мовах, чи не так?

We wrote 4 compositions yesterday, did not we? — Ми вчора написали 4 твори, чи не так?

His friends have just returned from Paris, have not they? — Його друзі тільки що повернулися з Парижа, чи не так?

Як задавати питання з хвостиком? Легко — важливо засвоїти деякі секрети.

 • Якщо в основній частині пропозиції є not, прислівники з від'ємним значенням (seldom, never, rarely, hardly, scarcely), негативні займенники (nobody, nothing), — хвостик позитивний.
 • Якщо в основній частині немає вищеперелічених «заперечень», хвостик ствердну.
 • Якщо головна частина — це прохання в наказовому способі, то в хвостику: can you / could you; will you / will not you.
 • Якщо наказове речення починається з Do not, то закінчується — will you.
 • Питальні речення в англійській з Let's дають хвостик «shall we».
 • Підлягає that / this в закінченні замінюється на it.
 • А ось I am змінюється на are not I, як би вас не бентежила структура.

He never panics, does he? — Він ніколи не панікує, чи не так?

He works hard every day, does not he? — Він щодня працює старанно, чи не так?

Wait a minute, can you? — Почекай хвилину, можеш (почекаєш? Добре?)?

Do not forget to give him a call, will you? — Не забудь йому зателефонувати! Подзвониш (Добре?)?

Let's dance, shall we? — Давай потанцюємо, добре?

That is your wife over there, is not it? — Це там твоя дружина, чи не так?

I am late, are not I? — Я спізнився, чи не так (так?)?

Нюанси, які будуть корисні

 • Так звані непрямі питання. які відрізняються від попередніх видів не тільки структурою, а й сенсом. Тут можуть зустрічатися як загальні, так і альтернативні, і спеціальні типи (Детальніше в статті «Непрямі питання в англійській мові»).

I wonder what he was doing. — Я поцікавився, що він робив.

She asked if I had drawn the picture. — Вона запитала, намалював я малюнок.

 • Перезапит або echo-questions часто використовують в розмовній мові.

She is a famous writer. — Is she? — Вона відомий письменник. Так?

She is not a doctor. — Is not she? — Вона не лікар. Ні?

 • Багатьох бентежить російська фраза, що починається з «Хіба». Переводити її досить легко: допом. дієслово + not + підлягає. + Присудок і так далі (суть загального питання).

Are not you going to the cinema tonight? — Хіба ти не підеш сьогодні ввечері в кіно?

Ми розглянули головну інформацію. Типи питань в англійській мові, а саме їх утворення і складання, досить не складно запам'ятати. Але кожен з них краще б вивчити і проаналізувати окремо, відзначаючи всі специфічні особливості. І тоді ви сміливо зможете вступати в діалог з будь-яким англійцем!

 • ДПА з англійської мови
 • Навчання мови з Містером Данканом №16 (Technology)
 • Кембриджські іспити з англійської
 • Англійський прапор
 • Приклади Present Perfect Continuous
 • Урок 28: ідіоми зі словом ball (м'яч)

Схожі статті

Питальні займенники в англійській мові (Interrogative Pronouns)

Питальні займенники в англійській мові використовуються для завдання питань.

Деякі з них можуть вказувати тільки людей (наприклад, «Who«) а деякі на предмети і людей (наприклад, «What«).

Вони не діляться на єдине і множинне число, тому мають тільки одну форму. Питальні займенники вводять т. н. спеціальні питання, на які не можна відповісти просто «так» або «ні».

Існують наступні англійські питальні займенники:

who? – хто?
whom? – кого? кому?
what? – що? який?
which? – який? котрмй?
whose? – чий?

Наприклад:
What is her phone number?
Який у неї номер телефону?

What do you want?

Що вам треба?

Як видно з таблиці, питальні займенники в реченні можуть виконувати функцію підмета, доповнення або присвійного займенники.

Підмет Доповнення Присвійний займенник
who whom whose
which

Займенник who відноситься до осіб і вживається без подальшого іменника або займенника. При вживанні who присудок, як правило, має форму однини.

Наприклад:
Who is in charge here?
Хто тут головний?

Виключення складають ті випадки, коли запитувачу відомо, що відповіддю на його питання буде іменник у множині.

Наприклад:
Who were standing there?
Хто там стояв?

Займенник whom є формою непрямого відмінка займенника who і використовується в якості питального слова у функції доповнення, особливо в офіційному стилі. У розмовній мові ці функції виконує займенник who.

Наприклад:
Whom did you phone? (= Who did you phone?)
Кому ви дзвонили? (Перший варіант має більш формальний відтінок.)

For whom will you vote?

За кого ви будете голосувати? (Офіційна мова.)

Займенник what має два значення – «що?» і «який?». У значенні «що?» займенник what використовується окремо, в той час як у значенні «який?» займенник what входить до складу питальній групи, яка стоїть на чолі питання.

Наприклад:
What is your name? Як вас звати?

What film are watching you?

Який фільм ви дивіться?

Займенник which перекладається як «який?», «котрий?» і пропонує вибір з обмеженої кількості предметів, на відміну від займенника what, яке вимагає, швидше, характеристик, або ж пропонує вибір з необмеженої кількості, заздалегідь не визначеного.

Наприклад:
Which

Всі питальні слова в англійській мові та їх комбінації

Необхідність питальних слів в будь-якій мові не підлягає сумніву. А як інакше запитувати і дізнаватися про конкретних місцях, предметах і людей, часу і напрямку? З даної статті ви дізнаєтеся все про спеціальних словах в англійських питаннях. Більшість з них починаються з буквосполучення wh, але є й інші варіанти.

Типи запитань

Всього в англійській є 5 типів питальних речень: альтернативні, розділові, загальні, питання до підлягає і спеціальні. Як раз в останніх двох типах використовуються особливі слова, що стали темою цієї статті.

Питальні слова в англійській мові завжди ставляться на початку речення. Потім слід дієслово: смисловий (якщо це питання до підлягає) або додатковим (коли задається спеціальний питання). Наприклад:

What makes you happy? − Що тебе радує? (це питання до підлягає).

What have you seen? − Що ти бачив? (спеціальний питання).

У наведених реченнях питальним словом є what. Далі ви побачите список інших представників цієї групи.

Питальні слова англійської мови

нижче Таблиця містить всі спеціальні слова, що ставляться на початку питань.

Питальне слово Транскрипція Переклад Приклад в реченні
Who? [huː] — хто? Who are you? Хто ти?
Whom? [huːm] кому? кого? Whom does she call? Кому вона дзвонить?
Whose? [huːz] чий? Whose is that car? Чия ця машина?
What? [wɔt] що? What did he buy? Що він купив?
Which? [wɪʧ] що? Which house is ours? Який з будинків наш?
де? [wɛə] де? куди? Where do you live? Де ви живете?
When? [wen] — коли? When does the shop open? Коли відкривається магазин?
Why? [waɪ] — чому? Why is it so cold? Чому так холодно?
How? [hau] — як? How do they work? Як вони працюють?

Як видно з таблиці, питальні слова в англійській мові майже всі починаються з буквосполучення wh (хоча читається воно в різних словах по-різному).

Також необхідно сказати, що питальне слово whom в даний час майже не використовується і замінено на who:

Who does she call?

Тепер розглянемо сполучення слів, які також мають справжній сенс і ставляться на початку речення.

Комбінації

Іноді питальні слова в англійській мові з'єднуються з іншими словами і утворюють питальні словосполучення.

What kind of? − Який?

5 типів запитань в англійській мові — Англійська мова — Освіта

5 типів запитань в англійській мові

5 типів запитань в англійській мові інколи є незрозумілими для учнів, студентів та всіх тих, хто вивчає англійську мову. Тому тут розглянуті всі типи питальних речень в англійській мові.

Загальне запитання в англійській мові є найпростішим. Це питання, яке передбачає в якості відповіді або “так“, або “ні“. Тобто питання, для отримання загальної інформації.

Тому інколи це питання називається “yes/no question“.

Воно утворюється шляхом переміщення допоміжного дієслова або модального дієслова на перше місце в речення. Повне правило:

Допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + додаток

Допоміжне дієслово залежить від того, в якому часі ви хочете запитати:

Відповіді на загальне запитання можуть бути як короткими (Yes/No +підмет та допоміжне або модальне дієслово) так і повними. Час при цьому залишається незмінним. Приклади:

Читайте также:  Виды одежды на английском языке с переводом

2. Спеціальне запитання (Special Questions)

Спеціальне запитання – це запитання, для отримання додаткової інформації. Це питання завжди розпочинається з питального слова (окрім питальних слів What та Who – вони використовуються у питаннях до підмета). Повний список питальних слів в англійській мові є тут.

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий же, як і в загальних, але з одним виключенням: перед допоміжним дієсловом розташовується питальне слово. Приклади:

3. Питання до підмета (Who…? What…?)

Якщо є необхідність поставити питання до підмета, то використовують питальні слова Who? та What?. Порядок слів у питанні трохи змінений у порівнянні з попередніми двома, оскільки у питаннях до підмета не використовується сам підмет. Тобто, формула буде такою:

Who / What + смислове дієслово + доповнення

Приклади:

4. Альтернативне запитання (Alternative Questions)

Альтернативне питання передбачає два чи більше варіанти вибори за допомогою використання слова or. Порядок слів в такому питанні є таким же, як і в загальному.

Приклади:

5. Питання з розділовими знаками (Disjunctive Questions)

Розділове питання називається так тому, що воно розділяється на дві частини за допомогою коми. У першій частині питання йде ствердження, а у другій – питання до цього твердження.

Завдання розділового питання – перевірити правдивість твердження.

 Ці питання часто використовуються у розмовній мові, коли співрозмовник “ненароком” намагається з’ясувати якусь інформацію на основі наявних фактів.

1 частина частина розділового питання – це типове стверджувальне речення з типовим порядком слів у ньому: підмет – дієслово – додаток.

2 частина – це допоміжне дієслово у зазначеного у 1 частині часу та підмет. Якщо будуємо питання від твердження, то в 2 частині буде заперечення. Якщо будуємо питання від заперечення, то буде твердження.

Наприклад:

Альтернативний питання в англійській мові: правила, приклади вживання

В англійській мові існує п’ять видів питальних речень: розділові, загальні, спеціальні та альтернативні питання, а також питання до підлягає.

Всі ці види майже однаково складні і зустрічаються приблизно з однією і тією ж частотою.

Альтернативний питання не вважається ні найважчим, ні самим легким, але вже точно по праву може називатися незамінним. Саме про нього і піде мова в цій статті.

Загальне визначення

Альтернативний питання — це питання, що містить в собі певний вибір, який пропонується відповідає. Ставлячи таке питання, говорить як би має на увазі, що слухачеві доведеться самостійно прийняти рішення, вибравши одну із запропонованих йому опцій.

Характерною рисою таких питань є наявність сполучника «або» — «or». Граматично приклади альтернативних питань мало відрізняються від інших типів питань: в них також використовується допоміжний дієслово, выносящийся в початок пропозиції і стоїть перед підметом.

Як задати питання?

Легше, ніж може здатися на перший погляд. Краще всього розглядати використання альтернативних питань в англійській мові на прикладах. Ось, наприклад, досить просте речення:

 • Yesterday my boyfriend bought a new blue car. — Вчора мій хлопець купив нову машину синього кольору.

А ось цілий список альтернативних запитань, які можна поставити до цієї пропозиції:

Питання Переклад
Did your boyfriend buy a new blue car yesterday or the day before yesterday? Твій хлопець купив нову машину синього кольору вчора чи позавчора?
Did your boyfriend buy a new blue or red car yesterday? Твій хлопець купив нову машину синього або червоного кольору?
Did your boyfriend buy an old or a new blue car yesterday? Твій хлопець купив нову або стару машину синього кольору вчора?
Did your boyfriend buy or borrow a new blue car? Твій хлопець купив чи позичив нову машину синього кольору вчора?
Did your boyfriend buy a new blue car yesterday, or your brother did? Твій брат або хлопець купив нову машину синього кольору вчора?
Did your boyfriend buy a new blue car or bicycle yesterday? Твій хлопець купив нову машину чи велосипед синього кольору вчора?
Did your or your sister’s boyfriend buy a new blue car yesterday? Твій хлопець або хлопець твоєї сестри купив нову машину синього кольору вчора?

Як показують приклади, всі альтернативні запитання містять у собі декілька варіантів відповіді, з яких мовець пропонує вибирати своєму співрозмовнику. Щоб сформулювати таке питання, необхідно уявити собі можливі варіанти і озвучити їх співрозмовнику через вже згадану раніше «or».

Як відповідати на альтернативні запитання?

Логічно, що на запитання, що передбачає варіанти відповіді, не можна відповісти простим «так» чи «ні». Відповідь має бути повним, найчастіше — повноцінним пропозицією. Наприклад, на таке питання:

 • Did he arrive a week or two ago? — Він приїхав тиждень чи два тому?

Може бути наступна відповідь:

 • He arrived two weeks ago. — Він приїхав два тижні тому.

Іноді, щоб уникнути тавтології, використовується слово «one». Наприклад, у відповідь на такий альтернативний питання:

Типи запитань в англійській мові

5 типів запитань в англійській мові інколи є незрозумілими для учнів, студентів та всіх тих, хто вивчає англійську мову. Тому тут розглянуті всі типи питальних речень в англійській мові.

1. Загальне запитання (General Questions)

Загальне запитання в англійській мові є найпростішим. Це питання, яке передбачає в якості відповіді або “так“, або “ні“. Тобто питання, для отримання загальної інформації. Тому інколи це питання називається “yes/no question“.

Воно утворюється шляхом переміщення допоміжного дієслова або  на перше місце в речення. Повне правило:

Допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + додаток

Допоміжне дієслово залежить від того, в якому часі ви хочете запитати:

Відповіді на загальне запитання можуть бути як короткими (Yes/No +підмет та допоміжне або модальне дієслово) так і повними. Час при цьому залишається незмінним. Приклади:

Have you been to London? – Yes, I have (Yes, I have been to London). – Ти був у Лондоні? – Так (я був у Лондоні).

Did you buy this car? – Yes, I did (Yes, I bought this car). – Ти купив цю машину? – Так (я купив цю машину).

Do they play football? – No, they don’t (No, they don’t play football). – Вони грають у футбол? – Ні (вони не грають у футбол).

Could you do that? – No, I couldn’t (No, I couldn’t do that). – Ти міг би зробити це? – Ні (ні, я зможу це зробити).

2. Спеціальне запитання (Special Questions)

Спеціальне запитання – це запитання, для отримання додаткової інформації. Це питання завжди розпочинається з питального слова (окрім питальних слів What та Who – вони використовуються у питаннях до підмета). Повний список питальних слів в англійській мові є .

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий же, як і в загальних, але з одним виключенням: перед допоміжним дієсловом розташовується питальне слово. Приклади:

What did you visit in Kyiv last time? – Що ти в останній час відвідував у Києві?

Where do they go? – Куди вони йдуть?

How did you manage to get tickets? – Як тобі вдалося дістати квитки?

3. Питання до підмета (Who…? What…?)

Якщо є необхідність поставити питання до підмета, то використовують питальні слова Who? та What?. Порядок слів у питанні трохи змінений у порівнянні з попередніми двома, оскільки у питаннях до підмета не використовується сам підмет. Тобто, формула буде такою:

Who / What + смислове дієслово + доповнення

Приклади:

Who is he? – Хто він?

What is that? – Що це?

4. Альтернативне запитання (Alternative Questions)

Альтернативне питання передбачає два чи більше варіанти вибори за допомогою використання слова or. Порядок слів в такому питанні є таким же, як і в загальному.

Приклади:

Present Simple питання і форми питальних речень в англійській мові

Англійські питальні речення володіють чіткою структурою, яка може викликати труднощі у всіх російськомовних, так як в англійській мові в питальному реченні змінюється порядок слів, часто використовуються допоміжні слова, а не тільки додається вопросительная інтонація.

У залежності від мети висловлювання, в англійській мові, як і в російській, існує три основних типи пропозицій:

 • Розповідні речення – declarative sentences
 • Питальні речення – interrogative sentences
 • Наказові пропозиції – imperative sentences

Перш, ніж зрозуміти, як поставити запитання у Present Simple, потрібно запам’ятати типи питань, які існують в англійській мові, і схеми, за якими вони будуються. Вопросительная форма Present Simple в англійській мові завжди підкреслюється в мовлення інтонаційно. Вопросительная інтонація в англійській мові більш очевидна, ніж у російській мові, про це потрібно пам’ятати.

Читайте также:  Серіали англійською | серіали для вивчення англійської мови

В англійській мові існує п’ять типів питальних речень:

Питання в англійському, які передбачають однозначну відповідь: або “так”, або “ні”, утворюються за допомогою перестановки що підлягає і присудка, де дієслово, який виступає присудком, виноситься в початок пропозиції.

Оповідна форма: My sister often goes to the gym in the evening.

Питання: Does my sister often go to the gym in the evening?
Ймовірний відповідь: Yes, she does. / No, she doesn’t.

Передбачає вибір між двома варіантами відповіді. Альтернативу можна підібрати як до головних, так і другорядних членів речення. Форма побудови така ж, як і в Загальних питаннях, тільки зі словом “або”, після якого додається альтернативний варіант передбачуваної відповіді.

Оповідна форма: My sister often goes to the gym in the evening.

Питання до другорядного члена речення: Does my sister often go to the gym or to the night club in the evening?
Питання до головного члена речення: Does my sister or my brother often go to the gym in the evening?
Пояснення: Виразно видно альтернатива: тренажерний зал або нічний клуб; моя сестра або брат?

Розділові запитання у Present Simple за структурою є розповідним реченням, в кінці якого додається вопросительная кінцівка, або, як її ще називають, “хвостик” (tag).

Хвостик складається з допоміжного дієслова і займенники в початковій формі.

Якщо стверджувальне пропозицію, то “хвостик” завжди потрібно робити негативним. А якщо пропозицію від’ємне, то хвостик питання буде ствердною.

Цей “хвостик” на російську перекладається як: “не так”, “чи не правда”.

Оповідна форма: My sister often goes to the gym in the evening.

Вопросительная форма: My sister often goes to the gym in the evening, she doesn’t?
Пояснення: Оскільки пропозиція стверджувальне, хвостик негативний.

Спеціальний питання задається за допомогою питальних слів:

 • Who – хто?
 • Whose – чий?
 • Whom? – кого? / кому? (розмовної мови замінюється на who)
 • What – що? / який?
 • When – коли?
 • Why? – чому?
 • How – як?
 • How many/ How much – скільки?
 • Where – де? / куди?

Це питання можна задавати індивідуально до кожного члена пропозиції за формулою: питальне слово + допоміжний дієслово + підмет+присудок

Оповідна форма: My sister often goes to the gym in the evening.

Варіанти питань:

Whose sister often goes to the gym in the evening?

What does my sister often do in the evening?
When does my sister often go to the gym?

Питальні речення в англійській мові – всі види з прикладами | Англійська мова

Питальні речення в англійській мові бувають декількох видів. Вони можуть мати велику кількість конструкцій в залежності від побудови пропозиції в стверджувальній формі. Давайте розберемо далі кожен випадок освіти питання і наведемо приклади.

Види питальних речень в англійській

Interrogative questions можуть бути загальними (general), спеціальними (special), розділовими (tag-questions) та альтернативними (alternative), а також існує питання до підлягає (question to the subject).

Види запитань

General Questions

Такі питання ми отримуємо щодня і відповідь на них не має багато варіантів – тільки «так» або «ні», також вони називаються yes/no questions.

Do you eat a watermelon? (Ти їси кавун?)

 • У теперішньому простому часі питання утворюються за допомогою допоміжних дієслів do і does (3 л. од. число). Давайте подивимося на ствердні пропозиції та утворені від них питання.

  General question

  Порада: якщо у вас виникають сумніви, чи належить слово до 3 особі од. числа і вимагає does, то спробуйте замінити його на he/she/it (animal = it, але animals = they, якщо виходить, то ставимо does, якщо немає — do.

  You have a dictionary. – Do you have a dictionary?

  They have apples. – Do they have apples?

  He goes to school. – Does he go to school?

  Jim asks me too many questions. – Does Jim ask you too many questions?

  Зверніть увагу: коли в реченні з’являється does, то після дієслова пропадає –s ( індикатор 3 особи од. числа) – «Jim asks» але «Does Jim ask?».

 • Якщо мова йде про події в минулому, то do/does замінюються одним did.

  I had a dictionary. – Did you have a dictionary?

  He went to school. – Did he go to school?

  Jim asked me too many questions. – Did Jim ask you too many questions?

  При цьому did вже вказує на те, що події відносяться до минулого часу, тому дієслова після нього стоять у першій формі (had-have, went-go, asked-ask).

 • Також якщо в реченні в якості присудка (нерідко складеного іменного) виступає форма to be — do і does не використовуються, а форма to be ставиться на перше місце (інший порядок слів у реченні зберігається). Для позначення минулого часу в дієслова «бути» є дві форми — was/were.

  He is a doctor. – He Is a doctor?

  I am a good person. – I Am a good person?

  You are going to win in this competition. (Ти збираєшся перемогти у цих змаганнях.) – Are you going to win in this competition?

  She was at the club. – She Was at the club?

  They were preparing for exams. (Вони готувалися до іспитів.) – Were they preparing for exams?

 • Коли мова йде про події в майбутньому, то для формування питання на перше місце у фразі переноситься will.

  She will tell you the truth. – She Will tell you the truth?

  He will be planning his trip for months. – He Will be planning his trip for month?

Special Questions

Такі питання будуються за допомогою питальних слів, вивчіть їх.

Question words

Відповідь на таке питання, в порівнянні з попереднім видом, буде більш конкретний. Питальні слова додаються початок фрази. Давайте подивимося, як з загального питання можна зробити спеціальний.

Do you live here? – How long/Why do you live here? Where do you live?

Did he study yesterday? – What time/How long did he study yesterday?

Tag questions

Розділові питання діляться на дві частини – затвердження і стислий питання, яке перекладається як «чи не правда?», «не так?» і «правда?». Якщо в першій частині знаходиться твердження, то в другий буде заперечення, і навпаки. Також у багатьох вивчають мову виникають труднощі з постановкою правильного дієслова у другому реченні, ви можете орієнтуватися на наступні схеми:

 • to be + , to be –

  He is gorgeous, isn’t he? – Він чудовий, правда?

  They were there, weren’t they? – Вони були тут, чи не так?

 • to be — , to be +

  Isn’t He doing this mistake, is he? – Він не зробить цю помилку, правда?

  We aren’t studying tomorrow, are we? – Ми не вчимося завтра, правда?

 • Will +, will –

  They will pass the exams, they won’t? – Вони здадуть іспити, чи не правда?

 • Will –, will +

  He won’t say it in front of everybody, will he? – Він не скаже це перед усіма, правда?

 • Have+, have –

  You have two cars, haven’t you? – У тебе дві машини, чи не так?

  She has three lessons today, hasn’t she? – У неї сьогодні три уроку, чи не правда?

 • Have –, have + (зверніть увагу на заперечення в даному випадку)

  He has no idea what is going on, has he? – Він навіть не уявляє, що відбувається, правда?

  You have no legal right to do such thing, have you? – У тебе немає законного права так чинити, правда?

 • Подібні схеми стосуються і модальних дієслів.

  You can speak Spanish, can’t you? – Ти говориш по-іспанськи, не чи правда?

Зверніть увагу на особливість таких схем:

 • Do/does/did — , do/does/did+

  He doesn’t eat chocolate, does he? – Він не їсть шоколад, чи не так?

Але:

 • Смисловий дієслово, do/does/did —

  You read these books, don’t you? – Ти читаєш ці книги, чи не так?

  He drives a car, he doesn’t? – Він водить машину, чи не правда?

  They broke his computer, didn’t they? – Вони поламали його комп’ютер, чи не так?

  Зверніть увагу: форма дієслова в короткому питанні залежить від часу дієслова і форми слова (особа і число), до якого відноситься смисловий дієслово затвердження.

Tag question

Alternative questions

Ставлячи таке питання, говорить сам пропонує кілька варіантів відповіді. Пропозиція при цьому розділене на дві частини, перша складається з загального питання, а друга приєднується сполучником or і пропонує інший варіант.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector